Главная » 2014 » Февраль » 13 » В Восточно-Казахстанской ОДТ прошла встреча с представителем партии «Нур Отан» по Посланию Президента «Казахстанский путь – 2050: Единая цел

В Восточно-Казахстанской ОДТ прошла встреча с представителем партии «Нур Отан» по Посланию Президента «Казахстанский путь – 2050: Единая цел

17.06.2019
Автор: askerkanov
Комментарии: 0
Просмотров: 1159

Шыєыс Қазақстан ОТД-сында  Елбасының «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мїдде, бір болашақ» жолдауы бойынша «Нўр Отан» партиясыныѕ ґкілдерімен кездесу ґтті /  В Восточно-Казахстанской ОДТ прошла встреча с представителем партии «Нур Отан» по Посланию Президента «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее»

 

2014 жылдыѕ 12 аќпанында Ґскемен ќаласындағы ID-Centre-де Шыєыс Ќазаќстан облыстыќ телекоммуникация дирекциясыныѕ ќызметкерлері «Нўр Отан» партиясының Ґскемен ќалалыќ филиалы тґраєасыныѕ бірінші орынбасары Жанар Ќабидуллиновамен кездесті.

Жанар Қабидуллинова 2014 жылєы 17 ќаѕтардаєы Елбасыныѕ Ќазаќстан халќына жолдауындаєы негізгі талаптар туралы баяндамасында «2050 жылға арналған стратегия» алдаєы он жылдаєы еліміздіѕ  болашаќ іргетасы болып табылады. Жолдауда Ќазаќстанныѕ экономикалыќ, јлеуметтік-саяси дамуыныѕ барлыќ саласыныѕ келешектегі даму бағыты кґрсетілген. Олардыѕ ґзара байланысы мен болашаќтағы даму қарқынын атап ґтуге болады" - деп түйіндеді.

Ґз кезегінде Коммерциялыќ директордыѕ орынбасары Болатбек Зјкімов жаќын арада жїзеге асырылатын тапсырмалар туралы айтты. Соныѕ ішінде, ол «ШЌ ОТД-ныѕ «Нўр Отан» партиясымен бірлескен жемісті еѕбегі, жаѕа байланыс желілерініѕ ќўрылысы біздіѕ облыс тўрєындарын сапалы телекоммуникация ќызметтерімен ќамтамасыз етеді» - деп атап кґрсетті.

Елбасы Н.Ј.Назарбаев ґз жолдауында телекоммуникация, мультимедия жјне нанокосмостыќ технологияларды, роботехниканы, гендік инженерияны, болашаќтаєы электр кґздерін ашу салаларын дамытуєа їлкен кґѕіл бґлу ќажет екендігін бас кґрсеткен еді.

Облыстыќ телекоммуникация дирекциясыныѕ ќызметкерлері Елбасы жолдауына їлкен ќызыєушылыќ танытты, атап айқанда қоєаммен байланыс жґніндегі маман Бейбіт Јскерќанов «Байланыс саласыныѕ ќызметкерлері ел Президентініѕ Ќазаќстан халќы алдындаєы кезекті баяндамасымен танысты. Жолдау еліміздіѕ дамуындаєы наќты стратегиялыќ тапсырмаларды шешуге баєытталєан» - деп атап ґтті.

«Жастелеком» облыстыќ жастар ўйымыныѕ кґшбасшысы Юлия Пактыѕ айтуынша: «Ќазаќстандыќ жастар біздіѕ ќоєамымыздыѕ дамуына їлес ќосатын жаѕа идеялар мен наќты жобаларды жїзеге асырудыѕ негізі болып табылады. Осыныѕ арќасында, Ќазаќстан Республикасы лайыќты болашаќты сеніммен кїте алады! Сондай-аќ,  құжаттағы аса маңызды бағыттардың бірі ўйымдар мен кјсіпорындарда жастардыѕ кадрлыќ қорын даму мен ќолдауєа їлкен кґѕіл бґлінген».

Дирекция тўрєындарды телефонмен, интернетпен ќамту деѕгейін кґтеру жјне ўсынылатын ќызметтердіѕ сапасын жоєарылату їшін їлкен жўмыс атќарды. Ауылды жерлерде CDMA/EVDO сымсыз ќатынау желісі дамуда, аудан орталыќтарына дейін магистральді талшыќты-оптикалық байланыс желілерініѕ ќўрылысы аяќталуда. Ґскемен жјне Семей ќалаларындағы кґп ќабатты їйлерде талшыќты-оптикалық желіні жїргізу жобалары сјтті жїзеге асырылуда. Аєымдаєы жылы «Ќазаќтелеком» АЌ компанияныѕ 20 жылдық мерейтойын атап ґтеді.

 *************

12 февраля 2014 года в ID-Centre г.Усть-Каменогорск прошла встреча работников Восточно-Казахстанской областной Дирекции телекоммуникаций с первым заместителем председателя Усть-Каменогорского городского филиала партии НДП «Нур Отан» Жанар Кабидуллиновой.

В своем докладе об основных положениях Послания Главы государства народу Казахстана от 17 января 2014г., Жанар Кабидуллинова отметила, - «Стратегия 2050" является основным фундаментом построения будущего нашей страны на ближайшие десятилетия. В Послании отражено перспективное развитие всех отраслей экономики, социально-политического развития Казахстана. Необходимо особо отметить их взаимосвязь и будущие перспективы».

В свою очередь, заместитель Коммерческого директора Болатбек Закимов рассказал коллективу о задачах, которые предстоит реализовать в ближайшее время. В частности, он подчеркнул, - "Совместная плодотворная работа ВКО ОДТ с партией "Нур-Отан", строительство новых линий связи, обеспечит жителей нашей области качественными телекоммуникационными услугами".

В своем Послании Глава Государства Н.А.Назарбаев особо подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на развитие отрасли телекоммуникаций, мультимедийных и нано-космических технологий, робототехники, генной инженерии, поиска и открытия энергии будущего.

Сотрудники областной Дирекции телекоммуникаций с глубоким интересом отнеслись к Посланию Главы государства. В частности, специалист по связям с общественностью ВКО ОДТ Бейбит Аскерканов подчеркнул, - «Работники отрасли связи с большим вниманием ознакомились с очередным выступлением Президента страны перед казахстанским народом. Послание направлено на решение конкретных стратегических задач развития нашей страны".

По словам лидера областной молодежной организации «Жастелеком» Юлии Пак, - "Казахстанская молодежь является драйвером свежих идей и реализации смелых проектов, которые помогают развивать наше общество. Благодаря этому, Республика Казахстан может с уверенностью встретить достойное будущее! Очень важное значение в документе Глава Государства уделено развитию и поддержке молодежного кадрового пула в организациях и компаниях".

Областная Дирекция проделала огромную работу для повышения уровня телефонизации, интернетизации населения и повышению качества предоставляемых услуг. В сельской местности успешно развивается сеть беспроводного доступа CDMA/EVDO, завершается строительство магистральных волоконно-оптических линий связи (до уровня райцентров). Успешно реализуется проект проведения оптоволоконных сетей в многоэтажные дома в гг.Усть-Каменогорск, Семей. В текущем году АО «Казахтелеком» отметит свой юбилей - 20-летие со дня создания компании.

 

Комментарии

Все смайлы
Подписка:1
Код *: